Driver-Corner 
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen

1.1  The Corner Group en haar gelieerde chauffeurs.

1.2  Alle  door  The Corner Group   gedane  aanbiedingen, overeenkomsten, en de  uitvoering  daarvan, worden uitsluitend beheerst  door  de hieronder  genoemde  Algemene Voorwaarden.  Aldus  zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing  op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer  diensten aanbiedt  of  levert. Opdrachtgever  wordt  geacht  bij  voorbaat  te  hebben ingestemd  met  toepasselijkheid van deze  Algemene Voorwaarden  op nadien  gesloten en te  sluiten overeenkomsten. De werking  van artikel 7  404  BW is  uitgesloten.

1.3  Afwijkingen van deze  Algemene Voorwaarden zijn slechts  geldig  indien deze  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4  Indien een met  The Corner Group  gesloten overeenkomst  bepalingen bevat  die  afwijken van  de Algemene Voorwaarden, blijven de  overige  bepalingen voor  deze  Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

1.5  Indien een bepaling  in  de overeenkomst  of  deze  Algemene  Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, niet  bindend of  niet  afdwingbaar  is  of  als  zodanig  wordt  verklaard, wordt  die  bepaling  voor  zover  deze  onwettig, ongeldig, niet  bindend of  niet  afdwingbaar  is, geacht: geen onderdeel van de overeenkomst  of  deze  Algemene  Voorwaarden te  vormen zonder  dat daarmee  de wettigheid, geldigheid, bindende  werking  of  afdwingbaarheid van het  rest erende deel van de overeenkomst  of  Algemene Voorwaarden wordt  aangepast  en geldt  een wettige  geldige bindende en afdwingbare  bepaling  die  voor  wat  betreft  de inhoud  als  doel de oorspronkelijke bepaling  zo  dicht  mogelijk nadert.

1.6  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet  die  niet  in  deze  Algemene Voorwaarden geregeld  is, dan  dient  deze  situatie te  worden beoordeeld naar  de geest  van  deze  Algemene Voorwaarden.  Mits  Wettelijk geregeld.

Artikel 2  Diensten

2.1  De  chauffeur  zal  representatief  gekleed gaan netjes qua voorkomen.  Pak, das  of  sjaaltje,  nette  schoenen, verzorgd

2.2  Indien de opdrachtgever  speciale kledingwensen heeft  voor  de chauffeur, dan  dient  dit  uiterlijk 48  uur  voorafgaande  aan de  uitvoering  van  de opdracht  kenbaar  gemaakt  te  worden . Eventuele kosten die  hieruit  voortvloeien zullen in  rekening  worden  gebracht.

Artikel 3  Aanbiedingen, acceptatie opdrachten 

3.1  Alle  aanbiedingen gedaan door  The Corner Group  zijn vrijblijvend  en kunnen op elk moment  worden aangepast  of  ingetrokken, ongeacht  of  een termijn voor  aanvaarding  is  opgenomen.

3.2  The Corner Group  kan  niet  aan  de offerte  of  aanbieding  worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs  kan  begrijpen dat  de offerte  of  aanbieding,  dan  wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3  Een overeenkomst  komt  slechts  tot  stand nadat  de opdrachtgever  hetzij  mondeling  dan wel schriftelijk (mondeling  dient  alsnog  schriftelijk bevestigd te  worden, echter  door  tijdsdruk  zal  dit  niet altijd direct  lukken), een opdracht tot  aanvragen van  een dienst  gegeven heeft.

3.4  Mondelinge  toezeggingen of  afspraken met  de chauffeur  gemaakt  binden The Corner Group  slechts, indien deze  door  The Corner Group  zijn bevestigd.

3.5  De  minimale  tijd van een opdracht  is  4  uur.

3.6  Annulering  van  een opdracht  kunnen minimaal tot  24  uur  vooraf  aan  de opdracht  doorgeven. Daarna  wordt  er  4  uur  in  rekening  gebracht.

3.7  Tenzij  schriftelijke toestemming  is  verleend  door  The Corner Group  is  het  door  de opdrachtgever  niet toegestaan, binnen 1  jaar  na de  laatst  verleende  opdracht  door  een chauffeur  van  The Corner Group  aan de opdrachtgever  zonder  tussenkomst  van  The Corner Group,  enige  overeenkomst  met  de chauffeur  voort te  zetten of  aan  te  vangen buiten The Corner Group  om. Indien  de opdrachtgever  handelt  in  strijd met  het in dit  lid bepaalde,  verbeurt  de opdrachtgever  een boete  van €  300,(zegge  driehonderd euro)  per dag  dat  een overeenkomst  tussen opdrachtgever  en de  chauffeur  duurt, onverminderd het  recht  om schadevergoeding  te  vorderen.

Artikel 4  Prijzen       

4.1   Alle prijsopgaven vinden, tenzij  anders  vermeld, onder  voorbehoud  van  prijswijziging  plaats.      

4.2   The Corner Group  rekent  geen additionele  kosten bovenop het   overeengekomen uurtarief  wanneer de opdracht  in  het  weekend, feestdagen of  ’s  nachts  is.

4.3   Starttarief  is  1  uur.                     

4.4   De  opdracht  start  op het  tijdstip  zoals  door  u aangevraagd in uw  reservering  en eindigt  op de uiteindelijke bestemming.          

4.5   Mochten start en eindlocatie verschillend zijn, dan  komen reistijd en kosten voor  rekening  van de opdrachtgever. Hierbij  dient  aangetekend  te  worden  dat  The Corner Group  streeft  naar  een zo goedkoop en efficiënt  mogelijke oplossing  voor  beide  partijen.     

4.6   Indien  er  sprake is  van  een rit  die  aanvangt  voor  10.00  uur  's  ochtends  en doorgaat  tot  na 19.00 uur  's  avonds  dan  mag  The Corner Group  een maaltijdvergoeding  van  €  21,50  incl.  BTW  in  rekening brengen bij  de opdrachtgever. Mocht  dit  bedrag  lager  zijn dan  worden  uiteraard deze  kosten berekend.

4.7   Bij  meerdaagse  opdrachten waarbij  de opdrachtgever  wenst  dat  de chauffeur  beschikbaar  blijft en tijdens  de uitvoering  van  de opdracht  ergens  zal  overnachten of  voor  zover  het  redelijkerwijs  niet gevergd kan worden dat  de chauffeur  thuis  zal  overnachten, komen de kosten van  de overnachting(en) voor  rekening  van  opdrachtgever. De uren tussen 23.00  uur  en  07.00  uur  worden niet  berekend, uitgezonderd wanneer  de chauffeur  met  uitoefening  van  de dienstverlening  in opdracht  van  de opdrachtgever  bezig  is.          

4.8   Alle  gemaakte  kosten tijdens  de uitvoering  van  de opdracht, hieronder  tenminste  begrepen: parkeergelden, tolgelden, etc. zijn voor  rekening  van  de opdrachtgever, mits  direct  gerelateerd aan uitoefening  van  de dienstverlening  door  de chauffeur  ten  behoeve  van de opdrachtgever.

4.9   Chauffeur  dient  zich uiterlijk 10  minuten voor  aanvang  van  de ritopdracht  op de  aangegeven locatie van  de opdrachtgever  te  melden.

Artikel 5  Aansprakelijkheid            

5.1  The Corner Group aanvaard slechts  aansprakelijkheid voor  de door  de opdrachtgever  geleden directe schade die  het  gevolg  is  van  aantoonbaar  dan wel  redelijkerwijze  toerekenbare  tekortkoming  in  de nakoming  van  de verplichtingen of  uit  onrechtmatige  daad  en de  aansprakelijkheid beperkt  tot  het bedrag  dat  in  dit  geval  wordt  uitgekeerd onder  de door The Corner Group  afgesloten verzekering  te vermeerderen met  het  toepasselijke risico.      

5.2  Als  om  welke reden dan ook de verzekering  van  The Corner Group  geen aanspraak geeft  op een uitkering, dan  is  de aansprakelijkheid beperkt  tot  de netto  factuurwaarde van de betreffende door  The Corner Group  dienst  vermeerderd met  het  nettobedrag  dat  The Corner Group  met  betrekking  tot  deze kwestie op derden kan verhalen.        

5.3  The Corner Group  is  niet  aansprakelijk voor  gevolgschade die is  veroorzaakt  of  het  gevolg  is  van  een gebrek in de  door  ons  uitgevoerde opdrachten, waaronder  begrepen maar  niet  beperkt  tot  het  niet of  niet  tijdig  kunnen verschijnen van een van  de chauffeurs  dan  wel voor  enige  vertraging  om  welke reden dan ook.      

5.4  The Corner Group  in  niet  aansprakelijk voor boetes gemaakt  in  opdracht  van  de opdrachtgever.   

5.5  The Corner Group  is  niet  aansprakelijk voor  schade, van  welke  aard dan  ook, ontstaan doordat  wij  zijn uitgegaan van door  opdrachtgever  verstrekte  onjuiste  en/of  onvolledige  gegevens  tenzij  deze onjuistheid  of  onvolledigheid voor  The Corner Group  kenbaar  hoorde te  zijn.                 

5.6  De  opdrachtgever  is  verplicht  ervoor  zorg  te  dragen dat  enig  aan  de chauffeur  van  The Corner Group  in de uitoefening  van  de opdracht  ter  beschikking  gestelde  voertuig  allrisk is  verzekerd, tegen schade aan het  voertuig  zelf  alsmede  tegen schade geleden door  derden, waaronder  begrepen, maar  niet beperkt  tot  letstelschade.     The Corner Group  gaat  er  vanuit  dat  u een SVI heeft.  Mocht  dit  niet  zo  zijn, dan  kan  The Corner Group  geen aansprakelijkheid verweten worden

5.7  Onverminderd het  bovenstaande  is  The Corner Group  niet  verantwoordelijk indien  schade te  wijten is aan opzet  en/of  grove  schuld, dan wel onoordeelkundig  of  oneigenlijk handelen door  de opdrachtgever.             

5.8  De  in  deze  Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van  aansprakelijkheid voor  directe schade gelden niet  indien de schade te  wijten is  aan  opzet  en/of  grove  schuld  van  de zijde van  The Corner Group.

Artikel 6  

Betalingen 6.1  Tenzij  anders  overeengekomen dient  de factuur  binnen 14  dagen na  de factuurdatum, zonder korting  of  verrekening, aan  The Corner Group  te  worden voldaan, door  middel van  contante  betaling  maar bij  voorkeur  door  overmaking  op bankrekeningnummer  zoals  vermeld  op de  factuur  van  The Corner Group

6.2  Iedere  betaling  strekt  eerst  in  mindering  tot  door  opdrachtgever  aan  The Corner Group  beschuldigde kosten, daarna  tot  verschuldigde rente  en vervolgens  nog  uitstaande  facturen, en vervolgens  de langst  uitstaande  facturen, in  volgorde van  de langst  tot  de korst  uitstaande  facturen.

6.3  Indien de betaling  niet  binnen termijn van 14  dagen is  ontvangen, is  de opdrachtgever  van rechtswege  in  verzuim  en vanaf  de  factuurdatum  een rente  van 5  %  per  maand verschuldigd over het  nog  openstaande  bedrag  tot  het  moment  van  voldoening.

6.4  Alle  te  maken gerechtelijke en buitengerechtelijke  kosten ten gevolge  van niet, niet  tijdige  of  niet volledige  betalingen zijn voor  rekening  van  de opdrachtgever.

6.5  De  opdrachtgever  kan  zijn schulden bij  The Corner Group  niet  verrekenen The Corner Group heeft.

Artikel 7  Klachten

7.1  Eventuele  klachten worden slechts  in  behandeling  genomen, indien deze  binnen  10  werkdagen na  ontdekking  van  het  gebrek van  de desbetreffende uitvoering  van  de opdracht  schriftelijk te  zij ingediend onder  nauwkeurige  omschrijving  van  aard en grond  van  de klacht.  

7.2  Klachten omtrent  facturen dienen schriftelijk te  worden ingediend binnen 10  werkdagen na  de factuurdatum.

7.3  Na het  verstrijken van  deze  termijn wordt  de factuur  voor  akkoord te  hebben bevonden. opdrachtgever  geacht  het  geleverde, respectievelijk

7.4  De  opdrachtgever  heeft  geen recht  op ontbinding  van  de overeenkomst  te  vorderen of  betaling geheel of  gedeeltelijk na  te  laten of  uit  te  stellen. The Corner Group zal, indien een klacht  op juiste gronden geschiedt, alsnog  zorgdragen voor  een deugdelijke nakoming  mits  de klacht  The Corner Group binnen de hierboven bedoelde  termijnen heeft  bereikt  of  naar  keuze:  de vergoeding  terugbetalen of prijskorting  geven. Bij  klachten dient  het  onbetwiste  deel  van  de factuur  voor  aangegeven betaaldatum  te  worden voldaan.

8  Toepasselijkheid en geschillen

8.1  Op  iedere  overeenkomst  tussen opdrachtnemer  en de  opdrachtgever  is  Nederlands  recht  van toepassing.

8.2  Geschillen voortvloei ende uit  overeenkomsten waarop deze  Algemene Voorwaarden van toepassing  zijn en die  niet  behoren tot  de competentie van  de kantonrechter, zullen  worden onderworpen aan  de Rechtbank